Coğrafiya və təbii resurslar

ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND ƏHALİSİNİN TƏBİİ ARTIMI

L.İ.Əliyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ 1000, Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli küç. 68

Xülasə. Keçid dövrünün çətinlikləri, əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, məşğulluğun azalması demoqrafik göstəricilərə də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Qısa müddətdə aparılan iqtisadi islahatlar bu sahədə dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı, doğum və təbii artım 1990-cı il səviyyə­sindən geri qalır. Kənd əhalisi arasında doğum və təbii artım xeyli azaldığına görə şəhər və kəndlərdə onların kəmiyyətləri arasındakı fərqlər aşağı en­mişdir. Əhalinin demoqrafik göstəricilərinin öyrə­nilməsi onların nizamlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün, ilk növbədə, yeni iş yerlərinin açılması, əhaliyə göstərilən sosial-mədəni xidmətlərin yüksəldilməsi, mənzil-məişət şərai­tinin yaxşılaşdırılması zəruri­dir.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri, 2014. Bakı: DSK, 2015, 472 s.
 2. Azərbaycanın əhalisi – 2014, Bаkı: DSК, 2015, 134 s.
 3. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). “Azərbaycan” qəz, Bakı, 2004, 13 fevral.
 4. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. “Respublika” qəz., Bakı, 2009, 16 aprel.
 5. Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik İnki­şaf Konsepsiyası. “Azərbaycan” qəz, Bakı, 1999, 16 de­kabr.
 6. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalmasının yekunları. I hissə. Əhalinin sayı, cins-yaş tərkibi. Bакı: ДSК, 2000, 565 с.
 7. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 2009-cu il siyahıyaalınmasının yekunları. I hissə. Əhalinin sayı, yer­ləşməsi, cins, yaş tərkibi və nikah vəziyyəti. Bакı: ДSК, 2010, 629 с.
 8. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı: Çı­raq, 2005, 560 s.
 9. N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.
 10. Eminov Z.N. Azərbaycanda əhalinin məşğul­luq problemləri // AMEA-nın “Xəbərlər”i, Yer elmləri se­riyası, 2006, № 4, s. 81-86.
 11. Azərbaycanın regionları 2013. Bakı 2014, DSK, 778 s.
 12. Kərimov R.N. Aran iqtisadi rayonunda kənd əhalisinin məskunlaşması problemləri. AMEA-nın “Xə­bərlər”i, Yer elmləri, seriyası 2009, № 2, səh. 65-68.

Məqaləni yüklə