Coğrafiya və təbii resurslar

ACINOHUR-CEYRANÇÖL ALÇAQDAĞLIĞI RELYEFİNİN MORFOMETRİK TƏHLİLİ

R.S.Abdullayev, S.N.Abuşova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı ş., Hüseyn Cavid pr. 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Acınohur-Ceyrançöl alçaqdağlığında ekzodinamik proseslərin inkişaf xü­su­siyyət­ləri­ni, areallarını, yayılma istiqamətlərini müəyyən etməklə yanaşı, relyefin dinami­kliyinin (dayanıq­lı­ğının) qiymətləndirilməsi məqsədilə relyefin morfometrik təhlili, onun metodikası, forma və məz­munu, eləcə də xəritələşdirilməsi sahəsində yerinə yetirilmiş iş­lərdən və alınmış nəticələrin tətbiqi əhəmiyyətindən bəhs olunur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Müseyibov M.A.,Quliyev R.Y. Azərbaycan SSR-nin geomorfologiyası. ADU-nun nəşri, Bakı-1974. səh. 35-83.
  2. Rüstəmov Ə.M. Şərqi Zaqafqaziyanın arid-denu­dasion zonasında ərazinin parçalanma xüsusiyyətləri. Azərbaycan SSR coğrafiyasının konstruktiv məsələləri (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). Bakı 1987, səh. 90-95.
  3. Мусеибов А.М.˗Геоморфология и новейшая тектоника Средно-Куринской впадины. Баку, Азер­нешр, 1975.
  4. МусеибовА.М.˗Морфометрическая характе­ристика морфоструктур Джейрачельской нефте­зоносной области. Вопросы физической географии и геоморфологии Азербайджанской ССР (Тема­ти­ческий сб. научных трудов.) АДУ, Баку 1986, с.41-45
  5. Рельеф Азербайджана. Баку «Элм» 1993 с.172-196
  6. Ширинов Н.Ш. Геоморфологическое строение Кура-Араксинской депрессии. Баку, Эльм, 1973 с.6-49
  7. Пириев Р.Х. Методы морфометрического ана­лиза рельефа (На примере территории Азербай­джа­на). Баку «Элм» 1986, 120 с.

Məqaləni yüklə