Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA KÜLƏK ELEKTRİK STANSİYALARININ QURULMASI ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ YER SEÇİMİ

N.S.İmamverdiyev

AMEA akad. H. Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Abşeron iqtisadi rayonunun ərazisində külək elektrik stansiyalarının qurul­ması üçün əlverişli yer seçiminin coğrafiya informasiya sistemləri (CİS) vasitəsilə təhlili aparıl­mışdır. Tədqiqatda müxtəlif mənbələrdən əldə edilən xəritələr və meteoroloji məlumatlar­dan istifadə edərək küləyin sürəti, istiqaməti, intensivliyi, stansiyanın qurulması planlaşdı­rılan ərazinin relyef xüsusiyyətləri, enerji nəql xətlərinə və avtomobil yollarına yaxınlığı, ərazi­nin istifadə yararlılığı və s. kimi amilləri nəzərə alaraq Abşeron iqtisadi rayonunda külək elektrik stansiya­larının (KES) qurulması üçün optimal ərazilər və külək sürət bölgüsünə görə onların sahəsi müəyyən edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirli­yi. “Abşeron iqtisadi rayonunun pasportu”, Bakı, 2012. səh 64. http://www.ier.az/view.php?lang=az&menu=8.
  2. Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bər­pa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, ABOEM vasitəsilə istehsal olunan enerji layihələ­ri.http://area.gov.az/aboem-vasit%C9%99sil%C9%99/.
  3. “Azərbaycan Respublıkasında alternatıv enerji mənbələrindən istifadənin inkışafı perspektivləri”. AMEA, Energetikanın problemləri, № 1, 2004, 197 səh. ttp://www.physics.gov.az/PowerEng/2004/v1article/art01.pdf
  1. Azərbaycan Dövlət Xəritəçəkmə Komitəsi. “Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası”, Bakı Karto­qrafiya Fabriki, Bakı 2014, səh. 444.
  2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin internet portalı, 2014. Mənbə: http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/.
  1. “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə üzrə 2015-2020” Strategiyası”, Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə Hesabat Layihəsi. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_9_Baku_SEA_for_the_National_Strategy/SEA_AZ_Draft_Report_2015.pdf.
  1. Berken J.T., “Using GIS to Analyze Wind Tur­bine Sites within the Shakopee Public Utilities Electric Service Territory Shakopee”. Papers in Resource Analy­sis, Volume 11, 1-11, USA (2009).
  2. Kəlbiyev R. Azərbaycanda 2015-2020-ci illər üz­rə ABOEM-dən istifadənin perspektivləri. ABEMDA. Bakı. 2015 səh. 5-7.
  3. Mora S., Vahrson W., “Macrozonation Methodo­logy for Landslide Hazard Determination”. Bulletin of the Association of Engineering Geologists Volume: 31 (1), pp. 49–58 (1994).

Məqaləni yüklə