Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON  İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA ƏHALİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN FORMALAŞMASININ SOSİAL ƏSASLARI

T.M.Hüseynova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Abşeron iqtisadi rayonunun sosial xidmət sahələrinin inkişaf xü­susiyyətləri təhlil olunmuş, bu sahədə yaranan problemlər və onların həlli yol­ları öz əksini tapmışdır. Tədqiq olunan ərazidə əhalinin yaşayış key­fiy­yə­tinin formalaşmasına təsir edən amillərdən olan sosial sahəyə baxılmış, əha­li­nin sayı, mənzil şəraiti, təhsil və səhiyyə göstəricilərinin təhlili verilmişdir. Həmin göstəricilər əhalinin siyahıyaalma materialları və cari statistik məlu­matlar əsasında hesablanmış və bu sahədə baş verən dəyişikliklər öyrənil­miş­dir. İnzibati rayonların göstəriciləri ayrı-ayrı illər üzrə iqtisadi rayonun mü­vafiq göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. Həmçinin Bakı şəhərinin regionda mövqeyi əks olunmuşdur. Ölkədə baş verən sosial-iqtisadi proseslər əhalinin yaşayışına birbaşa təsir göstərir. Belə ki, keçid dövründə sosial-iqtisadi çə­tin­liklər, iş yerlərinin itirilməsi, sosial sfera sahələrinə ayrılan gəlirlərin azalması əhalinin yaşayış keyfiyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Bir çox sosial is­la­hat­ların həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu sahədə problemlər hələ də qal­maq­dadır. Tərtib olunmuş məqalədə tədqiqat əsasında aşkar olunan problemlər, on­ların aradan qaldırılması istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, elmi baxımdan əsaslandırılmış və təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər:  yaşayış keyfiyyəti, sosial inkişaf, mənzil şəraiti, təhsil, səhiyyə

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2015, 836 səh.
 2. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2019, 788 səh.
 3. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı, DSK, 2019, 512 səh.
 4. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “İq­ti­sa­di, sosial və siyasi coğrafiya” II cild. Akad. R.M.Məm­mədovun redaksiyası ilə. AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı: Avropa, 2015, 328 səh.
 5. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “Re­gi­o­nal coğrafiya” III cild. Akad.R.M.Məmmədovun re­dak­siyası ilə. AMEA, akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı: Avropa, 2015, 400 səh.
 6. Bədəlov E.S. Abşeron iqtisadi-coğrafi ra­yo­nunda sosial-demoqrafik problemlər və məskunlaşma mə­sə­lə­ləri. Bakı: Avropa, 2016, 199 səh.
 7. Bədəlov E.S. Abşeron iqtisadi-coğrafi ra­yo­nunda iqtisadi-sosial bazanın tənzimlənməsi isti­qa­mət­ləri. “Coğrafiya və təbii resurslar”, №1, Bakı: Avropa, 2016, səh.70-73.
 8. Eminov Z.N. Azərbaycan əhalisi. Bakı: Çıraq, 2005, 558 səh.
 9. Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasında de­moqrafik inkişafın regional problemləri və demoqrafik siyasət. / “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik in­kişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” elmi konfrans, Bakı: Avropa, 2016, səh.10-18.
 10. Əfəndiyev V.Ə., Dəmirqayayev Ş. Azərbaycan Res­publikası şəhərlərinin inkişafının coğrafi məsələləri. Bakı- Nicat, 1995, 172 səh.
 11. Əliyeva R.Ş. Bədəlov E.S. Abşeronda məs­kun­laşma və memarlıq. Bakı: Avropa, 2016, 266 səh.
 12. Mehrəliyev R.M., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O., Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması mə­sələləri. Bakı-Elm.1998, 192 səh.
 13. N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 səh.
 14. Васнев С.А.Статистика: Учебное пособие Москва: МГУП, 2001. 170 с. Səh.108-109
 15. Жеребин В.М.,Романов А.П. Уровень жиз­ни населения-М:, Юнити-ДАНА,2002-592 с.
 16. UK Department for Education. The Importance of Teaching. The Schools White Paper 2010. Presented to Parliament, November 2010
 17. The World Health Report 2000, Health Sys­tems: Improving Performance. World Health Orga­ni­zation.

 

Çapa qəbul olunub: 01 mart 2021

Məqaləni yüklə