Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA ÜMUMTƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ƏRAZİ TƏŞKİLİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ

F.Q.Niftiyev

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalə Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda ümumtəhsil məktəblərinin ərazi təşkilinə və inkişafına, bu sahənin müəssisələrinin ərazi baxımdan yerləşdirilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Məqalədə həmçinin region daxilində onların səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərən təbii-coğrafi, iqtisadi və sosial amillər araşdırılır.

Ədəbiyyat

  1. Abdullayeva R., Muradov A. Sosial sfe­ranın iqtisadiyyatı. Bakı: “MEGA-H”, 2009, 237 s.
  2. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğ­rafiyası. I cild. (akad. B.Ə.Budaqovun redaktəsi ilə). Bakı: Elm, 2000. 268 s.
  3. Azərbaycan Respublikası regionlarının so­si­al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) üzrə həyata keçirilməli tədbirlər. // “Azər­bay­can” qəzeti, 12 fevral 2004-cü il, s. 3-16.
  4. Azərbaycan Respublikası regionlarının so­si­al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2009-2013-cü illər). // “Azərbaycan” qəzeti, 15 aprel 2009-cu il, s. 1-3.
  5. Əlirzayev Ə.Q. 2010. Sosial sferanın iqti­sa­diy­yatı və idarə edilməsi. Bakı: “İqtisadiyyat Uni­ver­siteti”, 326 s.
  6. Бабаханов Н.А., Дамиргаяев Ш.К., Беляев В.Е., Мехралиев Б.Г. Географические проб­ле­мы территориальной организации системы об­ще­образовательных школ. Тематический сбор­ник научных трудов «Проблемы тер­ри­то­ри­аль­ной организации инфраструктуры». Баку: «Ба­кинский Университет».1991, сc. 3-12.

Məqaləni yüklə