Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON YARIMADASINDA ONKOLOJİ XƏSTƏLİKLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN TİBBİ-COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ

S.İ.Rzayeva

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Əhalinin sağlamlıq vəziyyəti ölkədə olan sosial-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədardır. Böyük iqtisadi və sosial potensial səhiyyənin maddi-texniki bazası əhalinin sağlamlığının qorunmasına imkan verir. Məqalədə Abşeronun əhalisinin ekocoğrafi mühitlə əlaqədar olaraq sağlamlıq vəziyyəti, onkoloji xəstəliklərin yaranması və yayılmasının tibbi-coğrafi şəraiti təhlil olunur.

Ədəbiyyat:

  1. ƏYYUBOV Ə.C, MUSAYEV Z.F, KƏ­Rİ­MOV A.Ə, HACIYEV G.Y, MUSTAFAYEVA V.T. 1997. Bakı və Abşeron yarımadasının iqlimi və insan səhhəti. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı. Səh.66-68.
  2. ƏHMƏDOV A.H. 2003. Abşeron yarımadasının land­şaftlarında ağır metalların yayılması və onların eko­lo­ji qiymətləndirilməsi. “Təbii sərvətlərin qiy­mət­lən­di­ril­məsi və təbiətdən istifadə” mövzusunda elmi-praktik kon­fransın tezisləri. Bakı. səh. 114-118.
  3. QAZİYEV A.P. 2005. Azərbaycanda bədxassəli şişlərin epidemiologiyası, tibbi, demoqrafik və sosial – iqtisadi aspektləri. Onkoloji mərkəz. Bakı. səh. 54-58.
  4. HÜSEYNLİ N.İ. 2009. “Abşeron yarımadasının müasir landşaftları və ekoloji problemləri.”  Avtoreferat. Bakı.
  5. RZAYEVA S.İ. 2012. Bakı və Sumqayıt şəhər­lə­rində atmosfer havasının müasir ekoloji vəziyyəti və onun əhalinin sağlamlığına təsiri. Azərbaycan Coğ­ra­fi­ya Cəmiyyətinin əsərləri, XVII cild. Bakı. səh. 512-516.
  6. RZAYEVA S.İ. 2013.  Respublikamızda on­ko­lo­ji xəstəliklərin yayılma coğrafiyası  Fiziki coğrafiya  ka­fedrasının 70 və Hidrometeorologiya  kafedrasının 40 il­lik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi kon­fran­sı­nın materialları . Bakı.  səh. 439-444.
  7. www.Onkologiya.az (2013).
  8. Azərbaycanın əhalisi (DSK). (2000-2012).
  9. Azərbaycan Resp. Coğrafiyası II cild. Bakı-2015, 328 s.

Məqaləni yüklə