Coğrafiya və təbii resurslar

KÜR ÇAYININ SƏVIYYƏSINDƏKI DALĞALANMALARIN ƏHALININ IQTISADI FƏALIYYƏTINƏ TƏSIRI VƏ SEL TƏHLÜKƏSI ZONALARININ GIS TEXNOLOGIYALARI TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ MODELLƏŞDIRILMƏSI

N.R.Cəfərova

Xülasə. Məsafədən zondlama məlumatları əsasında fövqə­la­də vəziyyətləri vaxtında proqnozlaşdırmaqla sel hadi­sə­lərinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq sahəsində qabaqlayıcı tədbirlər görmək və effektiv planlaşdırma aparmaq olar. Geniş ərazilərin operativ monitorinqini aparmaq məqsədi ilə peyk görüntüləri məlumatlarının emalı daşqın riskli zonaların tədqiqi və əhalinin tə­sər­rü­fat fəaliyyətinin analizi baxımından olduqca aktual və optimal mahiyyət daşıyır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Бондырев И.В., Таваркидзе А.М., Це­ретели Э.Д., Мамедов Р.М., Литвинская С.А., Узун А., Ломинидзе Г.Д. География катастроф и риска зоны влажных субтропиков Кавказско-Понтийского ре­ги­она. Тбилиси 2007.
  2. Панин Г.Н., Мамедов Р.М., Митрофанов И.В. Современное состояние Каспийского моря. Москва: Наука, 2005, 356 с
  3. İnsaт və ətraf mühit münasibətləri” 20 cild ACCƏ. Bakı 2017 с. 425-429
  4. Məhərrəmova A.R., Nuriyev A.A. Məsafədən zondlama və peyk sistemlərinin hidrometereoloji təd­qiqatlarda tətbiq sahələri. Bakı 2017.

Məqaləni yüklə