Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏRQİ KÜR DEPRESSİYASININ EKOGEOMORFOLOJİ ŞƏRAİTİNƏ TƏSİR EDƏN MORFOMETRİK AMİLLƏRİN TƏHLİLİ

X.K.Tanrıverdiyev, C.Y.Qasımov

Xülasə. Məqalədə ekoloji mühitin indikatoru hesab olunan relyefin morfometrik göstəriciləri təhlil olunur. Relyefin parçalanmasını təyin edən kəmiyyət göstəricləri CİS texnologiyası və MZ materialları əsasında hesablanmış və xəritələşdirilmişdir. Relyefin morfometrik göstərici­ləri ayrı-ayrılıqda və ümumilikdə gərginliyə görə qiy­mətləndirilmişdir. Aşağıdakı səviyyələr ayrılmışdır: zə­if, mülayim, orta və yüksək gərginlik dərəcələri.

ƏDƏBİYYAT

  1. Ализаде Э.К., Тарихазер С.К. Современные экогеоморфологические проблемы Азербайджана. География и природные ресурсы, №1, 2015, 4-11.
  2. Кулиев Р.Я. Пространственная организация показателей углов наклона поверхности рельефа Азербайджанской Республики. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, №1, 2002, 224-231.
  3. Кулиев Р.Я. К методам морфометрической оценки напряженности экогеоморфологической обстановки. Вестник Бакинского Университета, се­рия естественных наук, №3, 2006, 151-158.
  4. Пириев Р.Х. Методы морфометричес­кого анализа рельефа (на примере территории Азер­байджана). Элм, Баку, 1986, 114 c.
  5. Танрывердиев Х.К., Сафаров А.С. 2011. Эко­геоморфологическая оценка Кура-Араксинской деп­рессии (восточная часть). Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА, Труды Географического общества Азербайджана, ХVI, 12-15.
  6. Танрывердиев Х.К., Сафаров А.С., Касумов Дж.Я. 2015. Экзодинамические процессы, обуслов­ливающие природные риски на Кура-Араксинской низменности. Вопросы географии. Современная геоморфология. Сб. 140, 483-491.
  7. Халилов Г.А., Абушова С.Н. Морфометричес­кий метод экогеоморфологической оценки рельефа Азербайджанской Республики (На примере между­речья Храми-Зайам). Географический вестник ПГУ, № 4(31), 2014, 17-21.
  8. Ширинов Н.Ш. Геоморфологическое строение Кура-Араксинской депрессии (Морфо­скульптуры). Элм, Баку, 1973, 215 c.
  9. Ширинов Н.Ш. Новейшая тектоника и разви­тие рельефа Кура-Араксинской депрессии. Элм, Ба­ку, 1975, 188 c.

Məqaləni yüklə