Coğrafiya və təbii resurslar

CİS TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA ƏRAZİNİN GÖRÜNMƏYƏN OBYEKTLƏRİNİN AŞKAR EDİLMƏSİ

A.A.Bayramov1, E.Q.Həşimov1, R.R.Əmənov2

1Silahlı Qüvvələrin  Hərbi Akademiyası

2AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Xülasə. Məqalədə ərazinin müşahidə şəraitinin öyrənilməsi üçün CİS texnologiyasından istifadə etmək­lə, nümunə kimi Azərbaycan Respublikasının seçilmiş bir dağlıq ərazisinin 3 ölçülü modelinin qu­rulması problemi araşdırılmışdır. Bu modelə görə ərazinin profili çıxarılmış və ərazinin xəritələş­dirilməsi apa­rılmışdır. ArcGIS proqram təminatının düz xətt boyunca görünəbilirlik analizindən is­tifadə edərək müşahidə məntəqəsindən baxıldığı zaman hədəf nöqtəsinə qədər görünən və görün­məyən ərazilərin nəzarət altında saxlanıla bilinəcəyi tədqiq edilmişdir.

ƏDƏBIYYAT

  1. E.Q.Həşimov, Y.Ə.Nəsibov, A.A.Bayramov, R.R.Əmənov. Hərbi əməliyyatların planlaşdırılması üçün relyefin rəqəmsal modelinin tədqiqi. // Hərbi Bilik, 2015, №3.
  2. Y.Ə.Nəsibov, R.R.Əmənov. Ərazinin müşahidə şəraitinin CİS texnologiyalari ilə tədqiqi imkanları. //Milli təhlükəsizlık və hərbi elmlər. 2015, № 1(1), s.104.
  3. Haritacılık ders notu, Piyade okul komutanlığı Ba­sımevi Müdürlüğü, Tuzla/İstanbul, 2011;
  4. ArcGIS 3D analiz, eğitim dökümanı, İşlem şirket­ler qrubu, Ankara, 2008;
  5. Q. Məmmədov, İ. Əhmədov. Hərbi topoqrafiyanın əsasları, Nafta – Press, 2004. 820 s.
  6. T.Yomralıoglu. Cografi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 5. Baskı, Istanbul, 2009.

Məqaləni yüklə