Coğrafiya və təbii resurslar

AVROPADA DEMOQRAFİK İNKİŞAFIN ƏSAS MEYLLƏRİ VƏ BU PROSESDƏ MİQRASİYALARIN ROLU

İ.B.Məmmədov

Bakı Dövlət Universiteti, Akad. Zahid Xəlilov küç. 23, Bakı 1148

[email protected]

Xülasə. Təbii artım və miqrasiyalar əhalinin sayının dəyişməsini müəyyən edən amil­lərdir. Ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq doğum və təbii artım müxtəlif kəmiyyətlər alır. Yüksək sosial-iqtisadi inkişaf səviy­yə­si­nə malik olan Qərbi Avropada təbii artımın aşağı səviyyəsi əmək ehtiyatları ilə təminatda problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə problemin həll edilməsi üçün Yaxın Şərqdən, MDB ölkələrindən, Şərqi Avropadan miqrantlar qəbul edi­lir.

Postsosializm ölkələrində olan iqtisadi çətinliklər, əksər ölkələrin Aİ-yə daxil olması miqrasiyaları gücləndirmişdir. Doğum aşağı olduğuna görə təbii artım mənfi qiymətlər alır. Bu ölkələrdə son dövrlərdə əhalinin sayı azalır. Eyni za­man­da baş verən ictimai-siyasi gərginlik, müharibə şəraiti Yaxın və Orta Şərq­dən, Şimali Afrika ölkələrindən çoxsaylı miqrantların Avropaya axınına səbəb olmuşdur.

Açar sözlər: miqrasiya, demoqrafik inkişaf, təbii artım, xarici miqrantlar, miqrasiya saldosu, demoqrafik siyasət, immiqrasiya mərkəzləri

ƏDƏBİYYAT

 1. Алисов Н.В., Б.С. Хорев. Экономическая и со­циальная география мира (Общий обзор). Москва: 2003, 704 с.
 2. Беларусь и страны мира. Статистический сборник. Минск, 2018. 389 с.
 3. Беларусь и страны мира. Статистический сборник. Минск, 2018. 393 с.
 4. Бутов В.И. Демография. Москва-Ростов-на-Дону: МарТ, 2003, 592 с.
 5. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М.: Мысль, 1989, 286 с.
 6. География, общество, окружающая среда. В VII т. Т V. География социально-экономического раз­вития / Под редакцией проф. А.И. Алексеева и проф. Н.С. Мироненко. М.: Издательский дом «Городец», 2004, с. 301-478.
 7. Зверева Н.В., Елизаров В.В., Веселькова И.Н. Основы демографии. Москва.: Высшая школа, 2004, 374 с.
 8. Максаковский В.П. Географическая кар­ти­на мира: В 3-х т. Т. I, Ярославль: Верхнее-Волжское изд-во, 1995, 320 с.
 9. Максаковский В.П. Географическая кар­ти­на мира: В 3-х т. Т. II, Ярославль: Верхнее-Волжское изд-во, 1995, 560 с.
 10. Озерова Г.Н., Покшищевский В.В. Геогра­фия мирового процесса урбанизации. М.: Прос­ве­ще­ние, 1981, 190 с.
 11. Родионова И. А. Экономическая и со­циаль­ная география мира. В 2 т. Т. 1. М., Издательство “Юрайт”, 2015, 431 с.
 12. Симагин Ю.А. Территориальная ор­гани­за­ция населения. Москва: 2004, 244 с.
 13. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т. I, М.: Экономика, 2001, 598 c.
 14. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т. II, М.: Экономика, 2001, 674 c.
 15. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahr­buch 2016.
 16. 2011 Census, Population and Household Es­timates for the United Kingdom: Release
 17. Eurostat (2000), European Social Statistics: Migration. Luxembourg.
 18. Eurostat (2001), European Social Statistics. De­mography. Luxembourg.
 19. McCallum C. Globalization, Developments and Trends in the New International Division of Labour. Paper Number 19–99. Research Papers in International Business, 2006.
 20. Jürgen K. Work as a Problem in European History. An Introduction // International Economic His­to­ry Congress. Helsinki. 2006. 21–25. August. Session 115.
 21. United Nations, Department of Economic and So­cial Affairs, Population Division (2015).
 22. European Employment Observatory Review: Spring 2007. European Communities 2007.
 23. Global Employment Trends 2008 / ILO, 2008.
 24. Официальный сайт Европейского Союза. Eu­ropean Commission. Employment, Social Affairs and Equal Opportunities / www.eu.int
 25. Официальный сайт Евростата / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Məqaləni yüklə